AVÍS LEGAL SDI, CREATIVE SOUL, S.L.

Aquest AVÍS LEGAL estableix la informació general que els prestadors de serveis de la societat de la informació estan obligats a posar a disposició dels consumidors i usuaris, per imperatiu de l'Art 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic.
En conseqüència, s'informa dels següents:

1. - El domini d'internet www.sdiserveis.com constitueix el lloc web de l'empresa SDI, CREATIVE SOUL, SL que té per objecte fundacional la creació de serveis de disseny i impressió.

2. - SDI té el seu centre de negocis al carrer Castella, 40-42 de Barcelona. I està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​tom 7001, llibre 6276, secció 2, foli 155.

3. - SDI té el CIF A58116369 (posar si se sap, sinó treure el punt sencer)
A través d'aquest AVÍS LEGAL es pretén regular l'accés i ús, i en general, la relació entre aquest Portal (en endavant WEBSITE) accessible en l'adreça d'Internet www.sdiserveis.com i els usuaris del WEBSITE (en endavant usuaris).

CONDICIONS D'ÚS DEL WEBSITE
L'usuari es compromet a fer ús dels serveis, productes i utilitats que ofereix SDI a través del seu WEBSITE www.sdiserveis.com de conformitat amb la llei, aquest AVÍS LEGAL i altres avisos i instruccions posats en coneixement de l'usuari, així com la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

Amb caràcter general, l'accés a la informació i utilitats del WEBSITE no exigeix ​​una prèvia subscripció o registre d'usuari. No obstant això, l'accés a algun dels serveis o productes que s'ofereixen a través del WEBSITE pot estar condicionat al previ ompliment del formulari de subscripció o registre. A aquests efectes l'usuari garanteix l'autenticitat i veracitat de totes aquelles dades personals que comuniqui quan ompli el formulari de subscripció o registre. L'usuari es compromet i responsabilitza de mantenir tota la informació facilitada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació actual. El tractament de les dades de caràcter personal subministrades per l'usuari es realitzarà per r SDI amb subjecció a la Política de protecció de dades de caràcter personal continguda en aquest WEBSITE.Con caràcter general els serveis que SDI presta als usuaris a través del seu WEBSITE www.sdiserveis.com són gratuïts llevat que en casos concrets s'especifiqui el contrari.


POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Per tal de facilitar un desenvolupament ràpid i eficaç de la relació entre SDI i els usuaris, SDI garanteix mitjançant aquest avís, la privacitat dels serveis en línia d'acord amb les exigències legals i informa sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè els usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a SDI seves dades personals a través del formulari electrònic per a la subscripció dels serveis oferts per SDI al seu WEBSITE.

Els usuaris consenten el tractament d'aquestes dades personals per SDI en els termes de la present política de protecció de dades de caràcter personal.

· Finalitat del tractament de dades

Les dades personals dels usuaris s'incorporaran en fitxers de SDI, CREATIVE SOUL, SL amb les finalitats de gestió de clients i de prospecció comercial i publicitat, inclòs l'enviament de comunicacions comercials sobre productes, serveis, ofertes, promocions i notícies de SDI, CREATIVE SOUL, SL.


Drets dels usuaris

Els usuaris poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició al tractament de les seves dades mitjançant un correu electrònic enviat a info@sdiserveis.com o mitjançant una carta adreçada a SDI, CREATIVE SOUL, SL carrer Castella, 40-42, 08018 Barcelona (Espanya).


ÚS DE COOKIES I DEL FITXER D'ACTIVITAT

En l'actualitat, s'està mesurant amb les solucions de Google Analytics. Aquestes solucions utilitzen marques a les pàgines i cookies anònimes per analitzar el que succeeix a les nostres pàgines. Pots veure més informació sobre la política de privacitat a Google Analytics.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT PELS CONTINGUTS I SERVEIS PRESTATS

Els continguts de les pàgines web als quals els usuaris accedeixen a través del servei de cercador del WEBSITE són merament informatius per a tots aquells usuaris interessats en aquests, sense que el seu accés generi relació comercial, contractual o professional entre els usuaris i SDI. En cas de discrepàncies entre el que es publica en el WEBSITE i el suport paper, prevaldrà la informació continguda en aquest últim suport. Les opinions, imatges, etc. aportades per tercers no estan controlades per SDI, de manera que en cap cas SDI es fa responsable.
SDI exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar de l'accés als continguts, informacions, publicitat, opinions, conceptes i imatges, creats per tercers i facilitats als usuaris, o pels continguts accessibles a través del cercador del WEBSITE, que siguin contraris a la llei, la moral, la bona fe ia l'ordre públic, infringeixin drets de propietat intel · lectual, industrial o continguin qualsevol vici, defecte, virus informàtic o rutina de programari similar.

En el moment en què SDI té coneixement que algun dels continguts, opinions i conceptes allotjats al WEBSITE fossin contraris a la llei, la moral, la bona fe ia l'ordre públic o que continguin qualsevol tipus de virus informàtic o rutina de programari similar, de retirar.

SDI exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar de la captació i ús per part de tercers, publicitat, i opinions facilitades pels usuaris al WEBSITE.
En qualsevol cas SDI no es fa responsable dels continguts, informacions i imatges que no depenguin del WEBSITE, ni siguin gestionats per SDI; encara que apareguin al WEBSITE en virtut d'un conveni de col · laboració signat o pactat per SDI.


· Exempció de responsabilitat per continguts allotjats en pàgines web accessibles des del WEBSITE:

SDI no es fa responsable de l'edició, revisió, censura i verificació dels continguts de les pàgines o llocs d'Internet amb què l'usuari es connecti a través d'hipervincles inclosos al WEBSITE.
SDI no es fa responsable de cap de les informacions, opinions i conceptes que s'emetin, publiquin o es distribueixin directament i indirectament a través d'aquest WEBSITE, qualsevol website interconnectat al qual s'accedeixi a través del WEBSITE, a través d'enllaços o qualsevol dels serveis que es vinculin o relacionin a aquesta pàgina web interconnectada.

SDI no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts del WEBSITE, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeixi o els utilitzi.
Els usuaris es comprometen a utilitzar el WEBSITE i els seus SERVEIS de conformitat amb la Llei, amb la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.


· Exempció de responsabilitat pel funcionament del WEBSITE:

SDI presta els seus serveis i continguts de forma continuada fent servir tots els mitjans tècnics al seu abast per oferir aquesta prestació de forma satisfactòria.

SDI podrà, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en la informació continguda al WEBSITE, en els SERVEIS, o en els CONTINGUTS sense que això doni lloc, ni dret a cap reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de cap responsabilitat .
SDI no es fa responsable pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del WEBSITE. En qualsevol cas, SDI durà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en cas de fallida tècnica.

SDI no es fa responsable pels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar del coneixement que poguessin tenir tercers no autoritzats de les dades dels usuaris i l'ús que facin en el WEBSITE a través d'aquestes dades.

PROPIETAT INTEL · LECTUAL DELS CONTINGUTS DEL WEBSITE
Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixin el WEBSITE i difosos a través d'aquest, així com la seva presentació i muntatge, són titularitat exclusiva de SDI o ostenta els drets d'explotació d'aquests a través d'acords amb tercers.
En aquest sentit, es constitueixen com obres protegides pel conjunt de la regulació espanyola i comunitària en l'àmbit de la propietat intel · lectual, conforme al Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel · lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d'Incorporació al dret espanyol de la directiva 96/9/CE sobre la protecció jurídica de les bases de dades, així mateix, d'aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest camp .

SDI no concedeix llicència d'ús o autorització sobre els seus drets de propietat industrial i intel · lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu WEBSITE, llevat d'acord exprés amb tercers.
Els usuaris podran portar a terme la reproducció dels continguts del WEBSITE amb l'únic fi de procedir al seu emmagatzematge, a la realització de còpies de seguretat o imprimir sobre paper per a ús privat.

Al marge d'això, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del WEBSITE o d'algun dels seus elements, de manera directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb una fi comercial dirigit al públic o per a una utilització més enllà de les esmentades, encara citant la font, sempre que no es compti amb l'autorització expressa i per escrit de SDI i, si escau de tercers col · laboradors. L'incompliment d'allò anterior facultarà SDI per interposar les accions legals pertinents.

Queden especialment prohibides:

- La presentació d'una pàgina del WEBSITE en el marc d'una altra pàgina web que no pertanyi a SDI, mitjançant la tècnica denominada "framing" tret que compti amb l'exprés consentiment per escrit de SDI.

- La inserció d'una imatge difosa al WEBSITE en una pàgina o base de dades, no pertanyent a SDI, mitjançant la tècnica denominada "in line linking" si això no compta amb l'expressa autorització de SDI.

- L'extracció i ús d'elements del WEBSITE que causin o no un perjudici qualsevol a SDI, d'acord amb les disposicions del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel · lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d'Incorporació al dret espanyol de la directiva 96/9/CE sobre la protecció jurídica de les bases de dades.


SDI haurà d'autoritzar expressament l'establiment d'enllaços d'hipertext (hipervincles) en altra website dirigits a la pàgina inicial d'aquest WEBSITE oa qualsevol altra pàgina interna d'aquest, sempre que les corresponents pàgines apareguin en una finestra completa i sota les adreces electròniques pròpies d'aquest .


LEGISLACIÓ APLICABLE
La legislació aplicable a aquest AVÍS LEGAL serà la legislació espanyola, i la jurisdicció competent per conèixer de les demandes que aquest WEBSITE susciti serà la dels Jutjats i Tribunals de Barcelona capital, renunciant expressament l'usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre.